Kallelse till Årsmöte

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE
MORA BRUKSHUNDKLUBB
Klubbstugan i Kråkberg, 11 februari 2018. Klockan 15.00

 1. 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängden.
  3. Val av mötesordförande.
 3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stad-garna.
 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Genomgång av:
 9. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
 10. balans- och resultaträkning och
 11. revisorernas berättelse.
 12. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
 13. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
 14. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
 15. mål,
 16. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret,
 17. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, dvs. klubbavgift för:
 18. ordinarie medlem
 19. familjemedlem och

iii. utlandsmedlem, och

 1. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
 2. Beslut i ärenden enligt punkt 12.
 3. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
 4. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om suppleant-ernas tjänstgöringsordning.
 5. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
 6. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
 7. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17.
 8. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13.
 9. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
 10. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).
 11. Mötets avslutande.

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.

Anmälan sker till; ordforande@morabk.se / 0704989109 senast 5/2-2018.
Klubben bjuder på semlor, meddela vilken sort du vill ha, mandelmassa eller vanilj.

 

MVH Styrelsen

This entry was posted in Klubben. Bookmark the permalink.

Comments are closed.